Advisory Commitee

Paramesh Chandra Das

Abul Kalam Azad

Pankaj Kanti Bhowmik

Mozammel Hoq

Mir Motaher Hossain

Abu Mohammad Rakib

Mukleahur Rahman